ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ- ประธานคณะกรรมการ

นายเนียน ชมภูกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ-รองประธานคณะกรรมการ

นางสุรัญจิต วรรณนวล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเกษม กาเตจ๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศิริพร ไชยวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร้อยตำรวจตรีสุรชาติ ไชยวังราษฎร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภานุวัฒน์ กองตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาววันดี อินต๊ะขันธ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กุล
ผู้แทนครู

นายสมพงษ์ หาญเหมย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเลิศศักดิ์ วงศ์น้ำนอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

ดาบตำรวจประสิทธิ์ ทิวงศ์ษา
ผู้แทนศิษย์เก่า

พระณัฐรุจน์ วุฑฺฒญาโณ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระมหาอุดมธรรม อุตตมฺธมฺโม
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางสุรางค์ วิสุทธิสระ
กรรมการและเลขานุการ