ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนารีรัตน์ รีรักษ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวศุภาวรรณ แก้วทิพย์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายธนาทิพย์ อูปแก้ว
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางสาวสุทธิรัตน์ เกดุก
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน