ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

ผู้เข้าชม 8,673

      เดิมเป็นโรงเรียนราษฏร์ของมูลนิธิช่วยเหลือคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง ชื่อ “โรงเรียนจิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2500  โดยมีคณะผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมี พลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากร , ท่านผู้หญิงหม่อมงามจิตต์  บูรฉัตร ,คุณหญิงอารีพันธุ์   สุนาวินวิวัฒน์ ,มิสซิสไมเคิลเซ่น และ ดร.แจ่มจิตต์  เลาหวัฒน์ เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการบ้านจิตต์อารี ฯ ในระยะแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อแยกเด็กที่เป็นบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนออกจากบิดามารดา มาให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
     
      วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2524  กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียน ฯ มาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษา
      
      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาเด็กด้อยโอกาสทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์  สังคมและทักษะฝีมือ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

     ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( อ.3 – ม.6 ) และมีโครงการเรียนร่วมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับนักเรียนปกติ
 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','52100420');