ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

ผู้เข้าชม 24,005

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง ชื่อ “โรงเรียนจิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เริมดำเนินการรั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2500 โดยคณะผู้มีจิตศัทธาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีพลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากร, ท่านผู้หญิงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร , คุณหญิงอารีพันธุ์ สุนาวินวิวัฒน์ , มิสซิส มิไคลเซ่น ภรรยาทูตรการค้าเยอรมัน และดร.แจ่มจิตต์ เล่าหวัฒน์ เป็นคณะผู้สนับสนุนให้ดำเนินการบ้านจิตต์อารีขึ้นในระยะแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเด็กที่เป็นบุตร ผู้ป่วยโรคเรื้อนออกจากบิดามารดามาให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ต่อมาได้ดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามลำดับ และได้รับเด็กยากจนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเข้าเรียนเป็นนักเรียนประเภทไป-กลับด้วย

          วันที่ 1 ตุลาคม 2524 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ รับโอนโรงเรียนจิตต์อารีฯ จากมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง มาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้ชื่อว่า “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประเภทประจำ และไป-กลับ สำหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ยากไร้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

          ต่อมาในการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โดยรับนักเรียนประจำซึ่งเป็นนักเรียนในหลักเกณฑ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เข้าเรียนร่วมกับบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อปรับสภาพทางสังคมด้วย สำหรับนักเรียนไป – กลับโรงเรียนได้รับนักเรียนด้อยโอกาสบริเวณใกล้เคียงโงเรียนเข้าเรียนร่วมด้วย

          ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้ทดลองเปิดโครงการเรียนร่วมเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินกับเด็กปกติในชั้นประถมศึกษา ต่อมากรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดเป็นโครงการเรียนร่วมเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการศึกษา 2529 และเปิดชั้นอนุบาลหรือเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทางการได้ยินอีก 2 ห้อง

          ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ปีการศึกษา 2550 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนในฝัน

(Lab school Project)

          ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเข้ารวมโครงการ 5 ส กับการปิโตรเลียมแห่ง-ประเทศไทย(ป..ท)

          ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

          ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น 5ส โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน

          ปัจจุบันมีนายเดช  สุธรรมปวง  เป็นผู้อำนวยการศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ