ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 3,131

                วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายใน พ.ศ. 2559 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
เป็นโรงเรียนชั้นนำในชุมชนที่มีคุณภาพ  มีบุคลากรมืออาชีพ
ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  นำความรู้ควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้งานอาชีพ

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');