ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 6,209

         วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
ควบคู่ประสบการณ์  งานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต

ปรัชญา

รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้วิชาชีพ