ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 2,397

                วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายใน พ.ศ. 2559 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
เป็นโรงเรียนชั้นนำในชุมชนที่มีคุณภาพ  มีบุคลากรมืออาชีพ
ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ  นำความรู้ควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้งานอาชีพ