ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 2,261

พันธกิจ (Mission)

          1.  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
          3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4.  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา