ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 2,551

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. จัดการเรียนการสอนอาชีพและประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');