ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 5,032

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. จัดการเรียนการสอนอาชีพและประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ