ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 2,441

พันธกิจ (Mission)

          1.  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
          3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          4.  จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');