ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เข้าชม 3,468

หลักสูตรที่เปิดสอน

          ระดับชั้นอนุบาล

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6

          หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

          หลักสูตรวอลดอร์ฟ

          หลักสูตรเรียนร่วม

          หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิต

          หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ

 
 

หมายเหตุ ผู้สนใจเอกสารหลักสูตร  สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ห้องดาวน์โหลด ทางด้านซ้ายมือของหน้าหลัก หรือ http://chitaree.thaischooldb.com/download/

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');