ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้เข้าชม 6,503

หลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียน

  • ระดับชั้นอนุบาล
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6
  • หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6
  • หลักสูตรวอลดอร์ฟ
  • หลักสูตรเรียนร่วม
  • หลักสูตรทวิภาคี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรทวิภาคี ภาควิชาการโรงแรม
  • หลักสูตรทวิภาคี ภาควิชาคหกรรม