ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 3,805

          ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557
 

ชั้น จำนวนนักเรียนเต็ม นักเรียนประจำ นักเรียนไป - กลับ นักเรียนพิการเรียนร่วม
  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 5 9 14 3 7 10 2 2 4 3 0 3
ประถมศึกษา 202 140 342 183 123 306 20 16 36 77 43 120
มัธยมศึกษาตอนต้น 226 214 440 209 203 412 17 11 28 32 22 54
มัธยมศึกษาตอนปลาย 75 120 195 68 109 177 7 11 18 8 6 14
รวมมัธยม 301 334 635 277 312 589 24 22 46 40 28 68
รวม 508 483 991 463 442 905 46 40 86 120 71 191
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');