ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เข้าชม 6,153

ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ที่ตั้ง 84 หมู่ที่ 6 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-217128

หมายเลขโทรสาร 054-217128 e-mail e-mail chitaree @ chitaree .ac.th

Website http://www.chitareeschool.com

เนื้อที่ 46 ไร่ 72.2 ตารางวา

เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปีที่ เขต 1

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง ชื่อ “โรงเรียนจิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เริมดำเนินการรั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2500 โดยคณะผู้มีจิตศัทธาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีพลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากร, ท่านผู้หญิงหม่อม งามจิตต์ บุรฉัตร , คุณหญิงอารีพันธุ์ สุนาวินวิวัฒน์ , มิสซิส มิไคลเซ่น ภรรยาทูตการค้าเยอรมัน และดร.แจ่มจิตต์ เล่าหวัฒน์ เป็นคณะผู้สนับสนุนให้ดำเนินการบ้านจิตต์อารีขึ้นในระยะแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเด็กที่เป็นบุตร ผู้ป่วยโรคเรื้อนออกจากบิดามารดามาให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ต่อมาได้ดำเนินการเปิดเป็นโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามลำดับ และได้รับเด็กยากจนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเข้าเรียนเป็นนักเรียนประเภทไป-กลับด้วย

วันที่ 1 ตุลาคม 2524 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ รับโอนโรงเรียนจิตต์อารีฯ จากมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง มาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้ชื่อว่า “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประเภทประจำ และไป-กลับ สำหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ยากไร้ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ต่อมาในการศึกษา 2525 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งแรกที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โดยรับนักเรียนประจำซึ่งเป็นนักเรียนในหลักเกณฑ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เข้าเรียนร่วมกับบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อปรับสภาพทางสังคมด้วย สำหรับนักเรียนไป – กลับโรงเรียนได้รับนักเรียนด้อยโอกาสบริเวณใกล้เคียงโงเรียนเข้าเรียนร่วมด้วย

ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้ทดลองเปิดโครงการเรียนร่วมเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินกับเด็กปกติในชั้นประถมศึกษา ต่อมากรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดเป็นโครงการเรียนร่วมเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในการศึกษา 2529 และเปิดชั้นอนุบาลหรือเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กพิการทางการได้ยินอีก 2 ห้อง

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2550 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน โรงเรียนในฝัน (Lab school Project)

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเข้ารวมโครงการ 5 ส กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(..)

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลพัฒนาการดีเด่น 5 ส โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน

ปัจจุบันมีนางสุรางค์ วิสุทธิสระ วุฒิการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปร..) สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 เป็นต้นมา

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุรางค์ วิสุทธิสระ โทรศัพท์ 083-3256020

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 เดือน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 คน

1. นายประสิทธิ์ วันทะยะ กศ.. บริหารการศึกษา

2. นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง .. บริหารการศึกษา

3. นางถิระพร ธนะราช .. บริหารการศึกษา

4. นายไพรวัลย์ โมกศิริ ศศ.. บริหารการศึกษา


 

หมายเหตุ ผู้สนใจข้อมูล Sar 2556 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ห้องดาวน์โหลด ทางด้านซ้ายมือของหน้าหลัก หรือ http://chitaree.thaischooldb.com/download/