ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป้าประสงค์

ผู้เข้าชม 2,102
เป้าประสงค์ (Objectives/Goals)
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต  สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');