ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เป้าประสงค์

ผู้เข้าชม 3,438
เป้าประสงค์ (Objectives/Goals)
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต  สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข