ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

เป้าประสงค์

ผู้เข้าชม 1,113
เป้าประสงค์ (Objectives/Goals)

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.  บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากต้นสังกัด/สมศ. และเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพอย่างหลากหลาย
8.  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรทักษะการดำรงชีวิต  หลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น  หลักสูตรสาระเพิ่มเติม
9.  โรงเรียนมีการบูรณการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนให้คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมอาชีพ  เพื่อการมีงานทำอย่างเป็นระบบชัดเจน  เป็นต้นแบบ
11. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแกนนำ เรียนร่วม  มุ่งสู่อาเซียน
12. เป็นต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ