ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลยุทธ์สถานศึกษา

ผู้เข้าชม 2,420
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับอัตลักษณ์ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็ง ระบบบริหารจัดการและกลไกการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และพัฒนา การนิเทศ ติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อจัดการเรียนรู้insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');