ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลยุทธ์สถานศึกษา

ผู้เข้าชม 4,642
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับอัตลักษณ์ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็ง ระบบบริหารจัดการและกลไกการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และพัฒนา การนิเทศ ติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อจัดการเรียนรู้