ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลยุทธ์สถานศึกษา

ผู้เข้าชม 2,274
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)

1.  ขยายโอกาศทางการศึกษาให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเหมาะสมกับอัตลักษณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ตามมาตรฐานการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4.  สร้างความเข็มแข็ง  ระบบบริหารจัดการและกลไกการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5.  จัดสภาพแวดล้อม  สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่งมีประสิทธิภาพ
6.  พัฒนาระบบนิเทศ  ติดตามประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง


insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','52100420');