ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ค่าเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา

ผู้เข้าชม 1,497
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง
เรื่อง  ให้ใช้ค่าเป้าหมาย  และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
________________________________
 
               เพื่ออนุวัตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  และประกาศกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ประกันคุณภาพการศึกษา  ๒๕๕๓  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง  จึงประกาศใช้ค่าเป้าหมาย  และมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
               โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง  จึงมีมติใช้ค่าเป้าหมาย  มาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้
 
มาตรฐาน รายการ ค่าเป้าหมาย
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ ๗๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ ๙๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล ร้อยละ ๘๐ ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
๑๑
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไป
๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ระดับคุณภาพ ๔ ขึ้นไป
 
                                                                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                               (นางสุรางค์  วิสุทธิสระ)
                                                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯหมายเหตุ ผู้สนใจข้อมูลค่าเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ห้องดาวน์โหลด ทางด้านซ้ายมือของหน้าหลัก หรือ http://chitaree.thaischooldb.com/download/


insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-34-226-234-20.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-22','2019','09','52100420');