ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการ

นางธนพร สมุทธารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองหัด
ครูผู้ช่วย