ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการ

นางธนพร สมุทธารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองหัด
ครูผู้ช่วย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');