ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางธนพร สมุทธารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจุรีย์ คำอินบุตร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการ