ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายสุวรรณ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉราวรรณ ไชยมิตรชิด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางธนพร สมุทธารักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการ