ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางอำไพ พิกุลหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา จักรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจินดารัตน์ ศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ เดี่ยวสันติกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบัวบาน สิงห์แก้ว
ครู ชำนาญการ