ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางนิธิวดี ธิญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีรศักดิ์ เป้รอด
ครู

นางสาวมติกา ใจธรรม
ครู ชำนาญการ

นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์
ครู

นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ครู ชำนาญการ

นายณัฐพล ขัดสี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิจิตรา เนตรวีระ
ครู

นายศรายุทธ จักรเงิน
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพรรณ มีแพง
ครูผู้ช่วย