ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางนิธิวดี ธิญญากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญา สุขใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมติกา ใจธรรม
ครู ชำนาญการ

นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง
ครู ชำนาญการ