ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางนฤมล พิกุลนี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภาฎิยา เพิ่มสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรวิพรรณ ยมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายดิเรก สีนิล
ครู

นางสุพรรณิการ์ กองแก้ว
ครูผู้ช่วย