ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางนฤมล พิกุลนี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภาฎิยา เพิ่มสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรวิพรรณ ยมสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายดิเรก สีนิล
ครู

นางสุพรรณิการ์ กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');