ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางพิมพาพร จินะกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมลทิรา ก๋าทอง
ครู ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์
ครู ชำนาญการ

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ