ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางจันทนา วังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางพิมพาพร จินะกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์
ครู ชำนาญการ

นางสุภาพร พิณภิรมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชลีพร บุตรบาล
ครู

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ