ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางฐิติกานต์ แสงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางประทุม เครือแปง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา วังสมบัติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์
ครู ชำนาญการ

นางพิมพาพร จินะกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมลทิรา ก๋าทอง
ครู ชำนาญการ

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ