ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางพิมพาพร จินะกาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมลทิรา ก๋าทอง
ครู ชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พิมล ตะนะวงค์
ครู ชำนาญการ

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ