ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายสวัสดิ์ ไชยทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุดาวดี ทศมณฑล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ ศิริวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี เรือนแก้ว
ครู ชำนาญการ