ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางพิมฉวี ปิงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวริศรา โชติเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

นางวรรณภา มั่นเหมาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกูล
พนักงานราชการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');