ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางพิมฉวี ปิงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวริศรา โชติเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนิชดา กลิ่นสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

นางวรรณภา มั่นเหมาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณกูล
พนักงานราชการ