ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายทักษะ ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชิตพล ณ จันทร์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
ครู ชำนาญการ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกัลยากร บัวสี
ครู

นางสาวยุวพรพรรณ นันตา
ครู

ว่าที่ ร.ต.สุทธิชัย พวงทอง
ครู

นายธนชาต ยืนยง
ครูผู้ช่วย

นายเอกจิต กองทา
ครูผู้ช่วย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');