ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายทักษะ ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปราณี สาคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณี ขำปรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

จ.ส.อ.ประสงค์ เขื่อนสุวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชิตพล ณ จันทร์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายบรรเทิง หมื่นจินะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี แย้มสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีรศักดิ์ เป้รอด
ครู

นายศรายุทธ จักรเงิน
พนักงานราชการ