ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายทักษะ ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรรณี ขำปรางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี แย้มสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

จ.ส.อ.ประสงค์ เขื่อนสุวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชิตพล ณ จันทร์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ