ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายทักษะ ก๋าเร็ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชิตพล ณ จันทร์ตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณทนา มณีเชษฐา
ครู ชำนาญการ

นางรัชนียา ทิวงศ์ษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกัลยากร บัวสี
ครู

นางสาวยุวพรพรรณ นันตา
ครู

ว่าที่ ร.ต.สุทธิชัย พวงทอง
ครู

นายธนชาต ยืนยง
ครูผู้ช่วย

นายเอกจิต กองทา
ครูผู้ช่วย