ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปาณิสรา เรือนกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐธิดา ปวงขจร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางมะลิวัลย์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวลำดวน เรน่า
เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล

นางสาวจันทร์รินี ใจเทพ
ครูอัตราจ้าง

นายภูริพงษ์ แสนใจบาล
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวทัศนีย์ ไชยเมืองชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณิรนรา อุ่นอานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์พันธ์ กลิ่นสุวรรณ
นักการ

นายณัฐภูมิ แก้วทองมา
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพล ขัดสี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจพร สินเปียง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสังวาลย์ แสนวงค์
เจ้าหน้าที่ทะเบียน