ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเบญจพร สินเปียง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.อรณิชชา ชมภูสาร
เจ้าหน้าที่เรือนพยาบาล

นางสาวณิรนรา อุ่นอานนท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.แสงอุษา มาปลูก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.ญาสินีย์ คำมี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางบุญตา เติมสุข
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

น.ส.รสสุฑณ มาดหมาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางมะลิวัลย์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธีรัตม์ ปิงแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ