ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวสังวาลย์ แสนวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางปาณิสรา เรือนกูล
พนักงานราชการ
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-54-211-135-32.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-19','2019','07','52100420');