ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายกษิดิศวร์ สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางประไพพร สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลลิตา กาจารี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมุทิตา เหว่าโต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพวรรณ สารใจวงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาสนา นันทะศักดิ์
ครูอัตราจ้าง