ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นายกษิดิศวร์ สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางประไพพร สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลลิตา กาจารี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมุทิตา เหว่าโต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพวรรณ สารใจวงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาสนา นันทะศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-3-93-75-242.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','52100420');