ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทราภรณ์ แสนคำปา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายกษิดิศวร์ สายเปียง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาภรณ์ โตปินใจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมุทิตา เหว่าโต
ครูอัตราจ้าง