ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มงานประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสุจิตรา จันขันธ์
ครู ชำนาญการ

นางอรพินท์ ภักดีศุภผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ ลาวิตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ จิตรกร
ครู เชี่ยวชาญ

นายสุชาติ ยืนยง
พนักงานราชการ

นางนารา บุญมีพิพิธ
ครู ชำนาญการพิเศษ