ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางภาฎิยา เพิ่มสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนารา บุญมีพิพิธ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา จันขันธ์
ครู ชำนาญการ

นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
ครู ชำนาญการ

นายธนชาต ยืนยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพรรณ มีแพง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด
ครูผู้ช่วย

นายนิกร เทพคีรี
พนักงานราชการ