ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มงานประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ จิตรกร
ครู เชี่ยวชาญ

นางอรพินท์ ภักดีศุภผล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเครือวัลย์ ลาวิตา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา ดวงผ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอุไรวรรณ ทั่งเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอรุณสวัสดิ์ ณ ลำปาง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนารา บุญมีพิพิธ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา จันขันธ์
ครู ชำนาญการ

นายสุชาติ ยืนยง
พนักงานราชการ