ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายเดช สุธรรมปวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานสอนวอลดอร์ฟ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ
ครู

นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวฤดี พานิช
ครูผู้ช่วย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-100-24-209-47.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-08-18','2019','08','52100420');