ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานสอนวอลดอร์ฟ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ
ครู

นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวฤดี พานิช
ครูผู้ช่วย