ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

ผู้บริหาร

นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กรมอุตุนิยมวิทยา

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง


นางสาวภัทรา ตาไว
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนิลุบล แสนผาบ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายสมนึก คำน้ำนอง
นักการ

นางสาวชวนชม สุดสงวน
นักการ

นางคำศรี ถาวรธรรม
นักการ

นางบุญตา เติมสุข
นักการ

นางพรสวรรค์ กาวีวงค์
นักการ

นางผ่าน ผัดกันทา
นักการ